fb


2010-04-12 11:26

Pite Energi lägger order på kommersiell förgasningsanläggning

| Mer

Energi

Meva Innovation AB utvecklar biobränslebaserade förgasningssystem för kostnadseffektiv och miljövänlig kraftvärmeproduktion, något som fångat intresset hos AB PiteEnergi som nu lagt order på en komplett anläggning.

- Hittills har det inte funnits tillräckligt kostnadseffektiva metoder för att producera småskalig kraftvärme, därför ser vi förgasningstekniken från Meva Innovation som banbrytande säger Daniel Fåhraeus, VD på Pite Energi.

Meva Innovation har utvecklat en teknik för att producera ren biosyntesgas genom förgasning av biobränsle i en cyklon under hög temperatur. Pite Energi har beslutat sig för att lägga order på en komplett förgasningsanläggning för produktion av småskalig kraftvärme som kommer att leverera 2,2 MW värme och 1,2 MW el till Hortlax samhälle strax söder om Piteå.

Anläggningen kommer att stå färdig för el- och värmeproduktion under hösten 2010 och redan nu börjar Pite Energi planeringen att informera innevånarna i Hortlax om den nya tekniken för lokal el- och värmeproduktion.

Tekniken går helt i linje med EU:s klimatmål eftersom den, utöver värmeproduktion, även medger elproduktion med förnyelsebart biobränsle. Meva Innovation har också en industriell pilotanläggning i drift som verifierat tekniken och ekonomin för Pite Energi.

- Vi är mycket positiva till utvecklingen av cyklonförgasningstekniken eftersom vi har behov av att bygga ut värmeproduktionen i delar av vårt fjärrvärmenät, säger Fåhraeus och fortsätter;

- Samma behov finns också i många andra fjärrvärme- och närvärmenät.

Biosyntesgasen kan användas inom flera områden men initialt koncentrerar sig Meva Innovation på kompletta system för småskalig kraftvärmeproduktion.

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor