fb


2013-10-23 11:04

Ge skolledarna bättre förutsättningar att leda hela skolan

| Mer

Ekonomi

-  Att kommunala skolpolitiker visar sig ha så lågt förtroende för rektors och förskolechefers möjligheter att leda sin verksamhet mot bättre resultat är mycket oroande, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledarförbund. Det visar att avståndet mellan ansvariga politiker och skolans ledare blivit för långt.

-  För att kunna vända en skolas resultat behöver rektor istället ett ökat förtroende att fullt ut kunna använda resurser där de gör mest nytta. Förskolechefer och rektorer måste få hela ansvaret över de pedagogiska redskapen. Att avlöva ledaren genom att dela upp funktionen i två delar är fel väg att gå. Ge istället rektor/förskolechef de förutsättningar som krävs för att kunna delegera uppgifter inom sin egen organisation.

I en nyligen presenterad rapport, Rektor – en stark länk i styrningen av skolan, visar SNS att statens styrning av skolan genom bl.a. skollag och läroplan riskerar att bli verkningslös eftersom den del av kedjan där styrningen ska omvandlas till ledning av skolan inte fungerar som det är tänkt. Förtroendet mellan den lokala politiska ledningen och rektor är många gånger lågt. Samtidigt visar forskning från Stockholms universitet att rektorer tvingas arbeta övertid i en utsträckning som är hälsofarlig eftersom de inte får tillräcklig avlastning.

-  Rektorernas pressade arbetssituation blir extra allvarlig när det nu visar sig att de inte heller kan räkna med uppbackning från sina egna chefer. Politiker runt om i landets kommuner måste skaffa sig en större kunskap om villkoren för förskolans och skolans styrning, säger Matz Nilsson.

Socialdemokraterna lanserade nyligen ett program för stärkt ledarskap i skolan där man bl.a. föreslår att rektor/förskolechef ska överlåta en stor del av ansvaret på en intendent. Lärarorganisationerna ställer sig bakom förslaget.

-  Jag avråder bestämt från det. Mycket av den sk. administrationen är också pedagogiska redskap som rektor måste kunna styra över. Det är avlastning inom den organisationen som rektor ansvarar för som behövs. Det är viktigt att skolans ledning och styrning diskuteras och utformas av skolledare med erfarenhet av yrket, och inte av lärare, avslutar Matz Nilsson.


Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor