fb


2012-08-01 9:48

Nordiska Investeringsbanken finansierar nytt kraftvärmeverk i Växjö

| Mer

Energi

Nordiska Investeringsbanken (NIB) har gett ett lån på totalt 600 miljoner
svenska kronor (67 miljoner euro) till det svenska energibolaget Växjö Energi
AB. Lånet ska finansiera bolagets investering i ett nytt kraftvärmeverk.

Lånet har en återbetalningstid på 20 år, och ska delvis finansiera uppförandet
av ett nytt kraftvärmeverk i Växjö. Det nya kraftverket drivs enbart med
biobränsle. Produktionen av förnybar energi kommer att öka, och investeringen
resulterar därmed indirekt i en avsevärd minskning av växthusgasutsläpp.

- NIB deltar gärna i ett projekt som bidrar till att ersätta fossila bränslen
med biobränslen. Det är i linje med vår mission att främja hållbar tillväxt.
Tack vare det här projektet kommer användningen av fossila bränslen att minska i
Växjö Energis energiproduktion, säger NIB:s verkställande direktör Henrik
Normann.

Växjö Energi AB är ett energibolag helägt av Växjö kommun. Bolaget producerar
och distribuerar fjärrvärme, fjärrkyla och elektricitet, samt ansvarar för
utbyggnaden av fjärr- och närvärmenätet i regionen. Lånet till Växjö Energi har
beviljats under NIB:s klimatlåneprogram CLEERE (Climate Change, Energy
Efficiency and Renewable Energy Facility).

Nordiska Investeringsbanken (NIB) är de åtta nordiska och baltiska ländernas
gemensamma, internationella finansinstitution. NIB erbjuder långfristig
finansiering till projekt som stärker konkurrenskraften och främjar miljön,
främst inom energi, miljö, transport, logistik, kommunikation och innovation.
NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande
kreditvärderingsinstituten Standard & Poor's och Moody's.

Copyright © Hugin AS. All rights reserved.Annonsbilliga resor