fb


2012-04-17 8:33

Hallandspolisens satsning mot livsstilskriminella

| Mer

Polis Den särskilda satsningen mot livsstilskriminella i Halland har kommit igång och flera av de utpekade livsstilskriminella har redan lagförts och avtjänar nu fängelsestraff.

Bakgrunden till satsningen är ett regeringsdirektiv som ger en tydlig signal att arbetet mot de livsstilskriminella leds av polisen, men att det ska ske i nära samverkan med andra myndigheter, som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med livsstilskriminella.

Definition livsstilskriminell

”Med livsstilskriminella avses den grupp personer som notoriskt begår nya brott. De står för en stor volym mängdbrott, ofta i kombination med ett pågående missbruk av alkohol och narkotika. Miss-bruket leder många gånger till ny kriminalitet. Denna kategori kriminella personer är en liten andel av alla brottslingar, med de står för en oproportionerligt stor andel av den sammanlagda brottsligheten. De är inte sällan välkända i sin närmiljö.”

Initialt identifierade polisen drygt 200 personer som livsstilskriminella i Halland. I varje närpolisområde/kommun har tre prioriterade personer listats som satsningen ska fokusera mot. Personerna på denna lista byts ut efterhand som de lagförs eller avtjänar tidigare utdömt fängelsestraff.

Samverkan

Polismyndigheten har inlett samverkan med ett antal myndigheter och frivilligorganisationer. I januari genomfördes ett samverkansmöte. Med på mötet fanns representanter från socialtjänsten i länets sex kommuner, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kriminalvården, kronofogdemyndigheten, tingsrätterna i Varberg och Halmstad, åklagarkammaren och KRIS. Där gavs en bakgrundsbeskrivning och regeringens direktiv till polisens uppdrag i arbetet mot livsstilskriminella.
Samverkan har även startat på det lokala planet i flera av länets närpolisområden. Samverkan lokalt, i så nära anslutning till de som betecknas som livsstilskriminella, lyftes fram som en framgångsfaktor vid det inledande samverkansmötet i länet.

Utredningsgrupp

Polismyndigheten har inrättat en särskild utredningsgrupp i arbetet mot livsstilskriminella. I mitten på mars startade gruppen sin verksamhet och till den har en åklagare knutits för snabb hantering av utredningsärendena.

Vid ingången av april bereds och utreds redan totalt över 100 ärenden i gruppen. Cirka 75 procent av dessa ärenden beräknas redovisas till åklagare under april. Hitintills har gruppen hanterat elva personer som bedömts som livsstilskriminella.

– Vi ser ett stort gemensamt engagemang från alla samverkande myndigheter i satsningen att fokusera på relativt få men aktiva individer, säger kommissarie Per-Arne Nilsson som är ansvarig för satsningen i Halland.Annonsbilliga resor