fb


2009-10-13 9:13

Ett av världens mest värdefulla vrak, Vrouw Maria, förhindras fortfarande bärgning, nu 10 år efter att hon hittats.

| Mer

Otroligt men sant Idag är det 230 år sedan Vrouw Maria sjönk och 10 år sedan hon hittades. Trots att teknik och ekonomiska resurser finns tillgängliga för att bärga och bevara Vrouw Maria har detta förlopp stoppats av den finska staten. Det är i praktiken det finska museiverket som ligger bakom den finska statens officiella hållning och agerande. Detta innebär att Vrouw Maria sedan 1999 ligger kvar på botten under allt sämre förhållanden i den finska skärgården. Effekten av denna process leder till att kulturella och marinarkeologiska värden riskeras att gå förlorade. Det sammantagna värdet på vrakets last är förmodligen ett av världens största.

Den finska statens agerande påverkar i högsta grad den stora grupp av människor över hela världen som sätter värde på bevarandet av historiska föremål. Det visar bl.a. det stora intresset för Vasamuseet, som faktiskt saknar de kulturella och ekonomiska värden som lasten ombord på Vrouw Maria representerar. Att beröva människor ovärderliga upplevelser kring dessa konstföremål, samt den historiska krönikan, torde strida mot idén bakom kulturell verksamhet generellt och det finska museiverkets uppdrag specifikt.

Orsaken bakom den legala strid som idag pågår är att den finska staten år 2002 stiftade en retroaktiv lag, som berövade Rauno Koivusaari hans legala första bärgarrätt. Det har under åren olyckligtvis uppkommit ett flertal frågetecken kring den finska statens legala agerande. Effekten av detta har inneburit att tid gått förlorad och att det i värsta fall kan leda till att Vrouw Maria förblir liggande på havsbottnen, och tar då inte bara med sig lasten, utan också de svar forskarvärlden ställer sig idag.

Det den grupp av intressenter, som representerar Rauno Koivusaari, legalt och praktiskt ser Vrouw Maria som ett europeiskt kulturellt arv, och därmed en rättighet för alla att kunna ta del av. Syftet är att få till stånd en slutgiltig uppgörelse, som gagnar alla parter, inklusive den finska staten.

I år firar vi 10-årsjubileet av bedriften och värdet av att Rauno Koivusaari och hans team, efter hårt arbete, fann Vrouw Maria. Det har nu gått 238 år sedan hon sjönk år 1771, och om syftet är att bevara ett mångfalt ekonomiskt och kulturellt värde, hoppas vi innerligen att vi gemensamt kan rädda Vrouw Maria innan det är försent.Annonsbilliga resor