fb


2010-07-12 12:15

SICS revolutionerar planeringsprocessen för svensk järnvägstrafik

| Mer

Järnväg

Just-in-time och lean production är nyckelbegrepp för att planera effektivt och kapa ledtiderna i modern järnvägstrafik, har forskning på SICS visat. De grundläggande idéerna är i princip enkla men håller just nu på att förändra hur järnvägsindustrin i Sverige ser på tidtabeller och hur dessa tas fram.

När de flesta svenskar är lediga under sommaren och njuter av solen så har andra sin jobbigaste tid på hela året. Just nu tas nämligen nästa års järnvägstidtabell form och de mest arbetsintensiva månaderna på Trafikverket äger rum i maj, juni och juli.

Sedan 2005 har SICS på uppdrag av Banverket och sedermera Trafikverket utfört forskning kring tidtabellsrelaterade frågor. Forskningen har resulterat i ett prototypverktyg för att skapa tidtabeller. Ett viktigt biresultat var att man fann en stor potential i att förändra hur planeringen utförs på Trafikverket. Genom att förändra processen så att planeringen genomförs kontinuerligt kan större flexibilitet och bättre service erbjudas till järnvägsföretag och i slutändan till resenärer och godstransportköpare.

De nuvarande forskningsprojekten finansieras av Trafikverket och har sina ursprung i tidigare forskning på SICS. Ett projekt fokuserar på att utveckla algoritmer för ett optimerande verktyg medan ett annat riktar in sig på hur tidtabellsprocessen behöver utvecklas för att bl.a. kunna dra nytta av dessa nya verktyg.

I år avregleras järnvägsmarknaden helt även om effekten av det slår igenom fullt ut först 2012. Avregleringen bygger på bindande EU-direktiv och avsikten är att vilken järnvägsoperatör som helst ska kunna konkurrera om tåglägen på järnvägen. Det är Trafikverkets uppgift att koordinera operatörernas ansökningar och skapa en tågplan för hela landet ett helt år framåt. Tågplanen för 2011 tas fram nu under sommaren 2010, går i produktion i december 2010 och gäller fram till december 2011.

Att ta fram en mycket detaljerad tågplan så långt i förväg är inte längre ett hållbart arbetssätt – speciellt inte som det är svårt att göra förändringar i den fastställda tågplanen. Forskningen på SICS har pekat på att det synsätt som finns i Toyota Production System med bl.a. just-in-time och lean production kan utveckla den idag stelbenta processen betydligt.

Nyckeln är att minimera spill och att få mer av ”pull” i processen snarare än ”push”. Översatt till tidtabellsprocessen betyder detta att Trafikverket ska undvika att lägga planeringsarbete på sådant som löper risk att förändras eller inte bli av. ”Pull” betyder att producera enbart det som nästföljande steg i planerings-värdekedjan verkligen behöver, när de behöver det. Detta leder till att processen fokuserar på arbete som skapar värde som verkligen behövs.

Den nya processen kallas för Successiv Tilldelning och huvudprincipen är att separera tågplanen i två delar: Vad Trafikverket åtar sig att leverera till sina kunder (operatörer och andra som ansöker om tåglägen) och produktionsplaner som mer i detalj beskriver hur Trafikverket skall leda fram trafiken för att uppnå det utlovade åtagandet. Åtagandet förhandlas fram och beskrivs i kontraktsform och omfattar typiskt avgångar och ankomster som är betydelsefulla för operatörerna. Andra åtaganden är givetvis också möjliga. Alla andra detaljer som har med den s.k. tågföringen att göra hör till Trafikverkets produktionsplanering och är föremål för kontinuerlig uppdatering och förbättring till den dag då tåget går i trafik.

Med dagens höga kapacitetsutnyttjande av järnvägsnätet i Sverige kan den här förändringen av planeringsprocessen leda till mycket stora vinster för både järnvägsindustrin och samhället i stort. Genom större flexibilitet i planeringsprocessen kan både kvaliteten i tågföringen och spårutnyttjandet höjas, infrastrukturen kan utnyttjas effektivare och operatörerna kan dra nytta av en större flexibilitet. Trafikverket har initierat ett utvecklingsprogram som syftar till att ha successiv tilldelning genomfört till år 2015. SICS kommer att fortsätta att spela en viktig roll under genomförandet.

För mer information kontakta gärna:

Martin Aronsson
martin@sics.se
070 624 84 26

Malin Forsgren
070 775 15 94
malin@sics.se

Länkar:

Godset nr 4, page 14 (www.mypaper.se/show/text.asp?pid=345122578637167&page=14)

Tågplan 2011:  www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Jarnvag/Planera-trafik/Tagplan/Tagplan-2011/Tidplan-for-tilldelningsprocessen-/)

SICS tågprojekt: www.sics.se/groups/railways

 

<

MyNewsdeskAnnonsbilliga resor